Llonydd gan Anne Gibbs

 

Bydd Anne yn gweithio mewn stiwdio dawel mewn gardd breifat mewn pentref gwledig yn Ne Cymru. Mae yna dawelwch ynglŷn â’r stiwdio a’I phreswylydd oherwydd, i Anne, mae’n lle, yn syml, i fod. Bydd Anne yn cynllunio cwrs rheolaidd rhwng ei chartref a’i stiwdio, yn mynd heibio i dirweddau a chyffyrdd sy’n sefydlog a hefyd yn newid yn barhaus. Bydd y newidiadau hyn yn goleuo arfer Anne ar ddiwrnod arbennig ac, dros amser, yn dylanwadu ar y ffordd y bydd cyrff o waith yn ymgasglu. 

Mae tirwedd yn bwysig i Anne, boed hynny ar raddfa finiatur neu fawr. Gweadeddau, lliwiau, cyferbyniadau, haenau, bydd y rhain i gyd yn goleuo ei hestheteg. Yn y blynyddoedd a fu bu Anne yn gweithio â chwmni tirlunio. Byddai’n dylunio ac yn creu tirweddau hunangynhaliol o fewn ffiniau diffiniedig, fel cylchfannau neu gilffyrdd. Yn y blynyddoedd ers hynnycafodd ei chomisiynu i ddylunio gweithiau celf cyhoeddus. I Anne, y ffocws allweddol fyddai natur safle-sbesiffig y rhain, boed hynny’n ddylunio dulliau o dawelu traffig neu nodweddion cyfoes mewn capeli Cymreig. 

Gyda chymorth Gwobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, fe aeth Anne ar ymweliad ymchwil i Japan. Cafodd estheteg dylunio Japaneaidd effaith syfrdanol arni. O safbwynt cyfnerthu natur y gwaith yr oedd eisoes yn ei wneud ac o ran ei gyrru ymhellach hyd lwybr creadigol penodedig. Cafodd ei tharo eto gan dirweddau a’i phersbectif corfforol ohonyn nhw. Llechweddau coediog yn ymddangos yn fawreddog yn eu graddfa ond yn llochesu tablo miniatur sy’n fwy perthynol i bonsai. Roedd y defnydd o liw yn taro tant ag Anne hefyd. Mewn ystafelloedd gwyn llachar gyda ffitiadau dur gwrthstaen roedd atalnodau bychan bach o goch yn drawiadol. Dim ond ciwbiau siwgr wedi’u lapio oedd y rhain, wedi’u gosod yn fwriadol. Roedd platiau bwyd parod o sushi Japaneaidd a melysion yn apelio at Anne yn eu manylder ymddangosiadol coeth ac oherwydd bod y lliwiau mor llachar. Gwymon gwyrdd glân yn erbyn reis gwyn ffres, pysgod pinc dwys, manylion melyn saffrwm. Y profiad Japaneaidd hwn osododd y palet lliw ar gyfer gwaith cyfredol Anne. 

Mae Anne yn ddeheuig am ystyried pethau y bydd yn eu gweld ac yn eu profi, boed hynny’n wrthrychau, tirweddau neu gyfnewidiadau personol. Mae’r arsylliadau a’r ystyriaethau hyn yn amlwg yn ei cherfluniau tsieni asgwrn ac yn awgrymu myrdd o ystyron. Byddwn yn tynnu ar ein profiadau ein hunain hefyd wrth ystyried gwaith Anne. Bydd y rhain yn effeithio ar ein ffordd o edrych arnyn nhw a’r hyn y byddwn yn ei gael o’r gwaith mewn ffyrdd na allai Anne eu rhagweld. Pan ofynnwyd iddi unwaith a fydd hi’n gwneud gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd penodedig, ei hateb oedd ‘mae’n amhosib targedu cynulleidfa benodol, mae estheteg pobl mor amrywiol.’ Bydd Anne yn gwneud yn ôl yr hyn y bydd yn ei weld ac yn ei deimlo yn y byd. Yn dawel neu’n bryfoclyd gall hyn daro tant â ni. 

I Anne, mae’r arddangosfa hon yn grynodeb o lawer o wahanol bethau. Pethau y mae pobl wedi’u rhoi iddi, lleoedd y bu ynddyn nhw, golygfeydd a welodd a phethau y mae wedi’u casglu ar hyd y ffordd. Mae’n fap personol o fath ac yn cynrychioli ei thaith hyd yma. Daw Anne â bywyd llonydd i ni mewn ffurf finiatur fydd wedi’i gyfansoddi’n dawel.

Cyflwyniad gan Ceri Jones

 

Mae gan Anne Gibbs lawer i’w ddweud, yn dawel ac yn hyderus. Treuliwch funud yn aros a sylwi. Yna neilltuwch amser i feddwl am yr hyn a welsoch chi a’r ffordd y gwnaeth i chi deimlo. Mae Anne yn dda iawn am wneud hynny. Bydd Anne yn sylwi ar y pwyntiau llonydd yn ein bywydau. Bydd yn sylwi ar y pethau sy’n fythol bresennol a’r ffordd y byddant yn newid. Mae’n cydnabod po fwyaf y byddwn yn edrych ar bethau y mwyaf sydd yna i’w weld, fel rheol, ac mor foddhaus y gall hynny fod. Bydd Anne yn gwneud amser yn ei byd personol i sylwi ar bethau yn ein byd cyfunol. Bydd yn canolbwyntio. Po fwyaf y bydd yn gwneud hynny, mwyaf yn y byd y bydd pethau’n dod. Mae gan Anne gymaint i’w ddweud am bethau bychan, pethau sydd, o’u rhoi at ei gilydd, yn gwneud ein byd ni yr hyn ydi o.

Ac nid gwrthrychau’n unig rydw i’n ei feddwl. Mae gan Anne ddigon i’w ddweud am y ffordd y byddwn yn defnyddio gwahanol wrthrychau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Rydw i hefyd yn golygu pethau arbrofol, pethau a deimlir, cyfnewidiadau personol, arlliwiau diwylliannol. Bydd Anne

yn sylwi’n graff ac yn ystyried pethau felly ac maen nhw’n amlwg yn ei cher uniau serameg cain ac yn awgrymu myrdd o ystyron. Byddwn yn tynnu ar ein pro adau ein hunain pan welwn ni waith Anne. Bydd hynny’n effeithio ar ein barn a’r hyn fydd y gwaith yn ei olygu i ni mewn ffyrdd na allai Anne fod wedi’u rhagweld. Gofynnwyd unwaith i Anne a fydd hi’n gwneud gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd penodedig. ‘Sut allaf i?’ atebodd. ‘Sut allaf i wybod meddyliau pobl eraill?’ Bydd yn gwneud yn ôl yr hyn y bydd yn ei weld ac yn ei deimlo yn y byd. Bydd hynny, yn dawel neu’n bryfoclyd, yn atseinio â ni – y gwylwyr. 

I mi mae gwaith Anne yn hyfryd o chwareus ac yn ffraeth o dywyll. Caiff arwyneb llyfn, lliwgar ei drywanu â phin siarp. Peidiwch ag ymhyfrydu’n rhy hir, mae realaeth yn aros. Fel hyn mae ei gwaith yn fyw o wrthgyferbyniadau. Mae yna harddwch amlwg yn y darnau tsieni asgwrn y bydd yn eu gwneud
a gall y gwrthrychau y bydd yn eu gosod gyda nhw fod â gerwindeb sy’n hoelio sylw. Mae ei gwaith yn ymddangos yn gain ei ffurf ac eto mae â phresenoldeb cadarn. Mae yna lawenydd yng ngwaith Anne ac eto mae’n aml wedi’i danseilio gan gyfeiriad gweledol tywyll. Bydd dysglau bas yn gwahodd rhyngweithiad, eto maen nhw wedi’u clymu ac felly’n ein hatal rhag eu defnyddio. Hyfrydwch annisgwyl a phoen annisgwyl. Dyna’r hyn rydyn ni wedi dod i’w ddisgwyl yn y byd. Dyma, i mi, y bydd gwaith Anne yn ei archwilio ac yn ei ddathlu. Mor onest yw’r arddangosfa yma, mae ei gwaith wedi’i ffur o’n wirioneddol gan bro adau ei bywyd.

I Anne, mae’r arddangosfa hon yn grynodeb o lawer o wahanol bethau. Pethau a roddwyd iddi gan bobl, lleoedd y bu ynddyn nhw, golygfeydd
y mae wedi sylwi arnyn nhw a phethau y mae wedi’u casglu ar hyd y ffordd. Mae’n fap personol o fath ac yn cynrychioli ei thaith hyd yma. Gallem ofyn i ble nesaf? ‘Ei wneud yn fwy’, meddai Anne. ‘Tybed beth fyddai’n digwydd pe bawn i’n gwneud pethau’n fwy?’ Yna byddai gennym dirwedd wahanol y gallem grwydro drwyddi, ac nid dim ond yn ein dychymyg. Rwy’n edrych ymlaen at hynny. Daw Anne â bywyd llonnydd i ni mewn ffurf miniatur, ac mae ei bywyd llonydd yn caniatáu i ni ennyd o dawelwch, ennyd i aros a meddwl.

Arddangosfa Llonydd Anne Gibbs yw’r olaf yn ein cyfres gyfredol o Iaith Clai. Cawsom ein swyno gan ddarnau serameg f gurol Anna Noël yn y ffordd yr oeddynt yn dweud hanesion. Daeth potiau Micki Schloessingk a oedd wedi’u tanio â choed, â phleser bob dydd wrth eu defnyddio. Mae gwaith pob un o’r artistiaid yn arddangos sgiliau a chymhwysiad sydd wedi’u mireinio gan ymroddiad a gwybodaeth. Gwybodaeth o gyfrwng oesol â phriodweddau sy’n dal i barhau. 

 

Arddangosfa yn Oriel Mission

 

 

Amserlen Deithio

Oriel Mission

Abertawe

21 Ionawr - 26 Mawrth 2017

 

Oriel Serameg

Aberystwyth

8 Ebrill - 11 Mehefin 2017

 

Canolfan Grefft Rhuthun

Sir Ddinbych

22 Gorffennaf - 24 Medi 2017

 

Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange

Cwmbran

7 Hydref - 18 Tachwedd 2017 

Bywgraffiad 

 

Bydd Anne yn gweithio mewn stiwdio dawel mewn gardd breifat mewn pentref gwledig yn Ne Cymru. Mae yna dawelwch meddwl ynglyˆ n â’r stiwdio a’i phreswylydd oherwydd, i Anne, mae’n lle, yn syml, i fod. Bydd Anne yn cynllunio cwrs rheolaidd rhwng ei chartref a’i stiwdio, yn mynd heibio i dirweddau a chyffyrdd sy’n sefydlog a hefyd yn newid yn barhaus. Bydd y newidiadau hyn yn goleuo arfer Anne ar ddiwrnod arbennig ac yn dylanwadu, dros amser, ar y ffordd y bydd cyrff o waith yn ymgasglu.

Mae tirwedd yn hanfodol bwysig i Anne, boed hynny ar raddfa niatur neu fawr. Gweadeddau, lliwiau, cyferbyniadau, haenau, bydd y rhain i gyd yn goleuo ei hestheteg. Yn y blynyddoedd a fu bu Anne yn gweithio â chwmni tirlunio, yn dylunio ac yn creu tirweddau hunangynhaliol o fewn f niau dif niedig, fel cylchfannau neu gilffyrdd. O gael ei chomisiynu i roi mewnbwn dylunio i weithiau celf cyhoeddus, mae Anne wedi canolbwyntio ar natur sa e-benodol y gwaith, o nodweddion tawelu traf g i deils serameg ar gyfer capeli Cymreig neu leoliad cod QR.

Roedd ymweliad ymchwil diweddar Anne â Japan wedi’i chefnogi gan Wobr Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru, a dderbyniwyd yn 2015. Roedd cefnogaeth aenorol gan Gyngor Celfyddydau Cymru wedi galluogi cyfnodau datblygu ymchwil ac fe gefnogodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru Anne i gymryd preswyliad yn y Stiwdio Glai yn Philadelphia yn 2010.

Fe enillodd Anne y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2012. Ers hynny fe brynwyd ei gwaith gan gasgliadau cyhoeddus yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Sir Gaerfyrddin.

Ddeng mlynedd wedi iddi raddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwneud Printiau, fe raddiodd Anne o Sefydliad Prifysgol Cymru, Caerdydd â’i Gradd Meistr mewn Serameg yn 2004. Ers hynny mae wedi ymroddi’n llawn-amser i’w harfer â serameg ac mae ei gwaith wedi’i gy wyno mewn nifer o arddangosfeydd ledled y Deyrnas Unedig a Gogledd America. Y San Diego Arts Institute yn yr Unol Daleithiau oedd y diweddaraf i gy wyno ei gwaith yn Sweet Gongs Vibrating. Daeth hynny’n gy ym ar ôl iddi gael ei dewis am Award yn y British Ceramics Biennial

yn Stoke-on-Trent ac am Fragile? yn Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd. Mae Canolfan Grefft Rhuthun wedi cynrychioli gwaith Anne yn Collect, Oriel Saatchi, Llundain ac yna fe ddewisodd y Ganolfan Astudio Crefftau yn Farnham ei gwaith ar gyfer Setting the Scene: New Landscapes in Craft.

Mae gwaith Anne wedi’i olygu’n eang mewn cyhoeddiadau’n cynnwys ‘Craft Arts International’, ‘CCQ’, ‘Ceramic Review’, ‘Ceramics Art & Perception’ a ‘New Directions in Ceramics’ gan Jo Dahn. Ar hyn o bryd mae’n Diwtor Cyswllt ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Am y tro cyntaf mewn arddangosfa mae Anne yn dangos lluniadau yn Llonydd. Mae arlunio’n elfen bwysig yn ei harfer. Mae dewis rhannu hyn yn nodi symudiad cynnil arall mewn cyfeiriad i Anne. Mae Llonydd yn arddangosfa solo fawr a fydd yn golynnol o ran mapio ei thaith greadigol.