Iaith Clai
Jan
13
to Nov 30

Iaith Clai

Llinellau Newidiol yw’r arddangosfa agoriadol yn ail gyfres prosiect
teithiol cenedlaethol o’r enw Iaith Clai. Arddangosfa solo gan yr artist
serameg Justine Allison yw Llinellau Newidiol ac mae’n cyflwyno corff
newydd o waith sy’n dathlu arbenigedd hynod. Bydd hefyd yn cyfrannu
tuag at y ddeialog ehangach ynglyˆn ag arfer serameg, ei ‘repertoire’
enfawr a’i ymarferwyr medrus.

Yn ddeunydd crai deinamig, mae clai wedi’i ddefnyddio’n ddyfeisgar
ac yn greadigol am filoedd o flynyddoedd ac ar draws cyfandiroedd.
Oherwydd priodweddau ei ddeunydd gellir ei ddefnyddio mewn ffyrdd
helaeth, o systemau hidlo i ynysyddion trydan i weini ein coffi i addurniad
addurniadol. Mae’n ddeunydd y byddwn yn mwynhau ei ddefnyddio,
yn mwynhau gweithio ag o a’i gael yn ein cartrefi. Mae’n cyflenwi
swyddogaeth a gellir ei drawsnewid yn ffurfiau mwyaf trawiadol.

Mae’r atgyfodiad presennol yn y defnydd o glai gan lu o artistiaid
amlddisgybledig yn cynnig cyd-destun penodedig ar gyfer cyflwyno
arddangosfeydd o waith gan ymarferwyr serameg. Fel gyda llawer o
bethau, bydd deall y deunydd a mireinio sgiliau wrth ei ddefnyddio’n
fwy tebygol o sicrhau cywirdeb a hirhoedledd. Weithiau fe ddaw
mwynhad ffurf serameg o’i gyffyrddiad neu ei ddefnydd, weithiau o’i
ymddangosiad, weithiau o ddealltwriaeth o’r ffordd y’i gwneir neu o’r
syniad sydd y tu ôl iddo ac weithiau oherwydd y teimlad y bydd yn ei
roi i ni. Ond, yn ddi-feth, dim ond yn llaw gwneuthurwr sy’n adnabod
clai y dehonglir ei briodweddau’n serameg sy’n gwir ddisgleirio.

Mae’r tri artist y byddwn yn mwynhau eu gwaith yn y gyfres hon,
Justine Allison, Ingrid Murphy a Kate Haywood, yn arbenigwyr yn
yr arfer serameg. I bob un ohonyn nhw, clai yw’r deunydd sylfaenol:
deunydd y maen nhw’n ei adnabod yn sylfaenol dda ac y bydd pob
un yn gweithio ag o mewn ffyrdd dihafal.

Gyda’r cydbwysedd rhwng ymarferol a cherfluniol, daw arfer Justine
â llestri porslen gwerthfawr i ni – rhai sy’n cipio’r golau. Bydd Ingrid
yn cael hwyl yn gwthio ffiniau technoleg yn ei gwaith. Gan integreiddio
adnoddau technolegol sy’n symud ymlaen o hyd yn ei ffurfiau serameg,
bydd Ingrid yn defnyddio eitemau cyfarwydd i ddadorchuddio hanes a
naratif. Bydd Kate yn creu ffurfiau cerfluniol gorfanwl. Ymchwil sy’n
gyrru ei harfer cysyniadol ac mae’n drefnus. Wedi’i gyfuno ag estheteg
goeth, gwneir ei gwaith yn farddol gan drachywiredd ei phroses.

Bydd yr arddangosfeydd Iaith Clai’n teithio lleoliadau ledled Cymru yn
ystod 2018–2019. Gyda rhaglenni o weithgaredd yn cyd-deithio â nhw,
maen nhw’n rhoi cyfleoedd i ni ehangu ymhellach yr ystyriaeth o arfer
serameg ac i gyfarfod rhai o’n hartistiaid serameg ardderchog.

View Event →

Canolfan Grefft Rhuthun : Justine Allison 'Llinellau Newidiol'
Apr
14
to Jul 15

Canolfan Grefft Rhuthun : Justine Allison 'Llinellau Newidiol'

"Mae seramegau Justine Allison wedi’u gwneud yn gelfydd, maen nhw’n ddrudfawr i’w cyffwrdd ac yn hyfrydwch i’r llygad." Yr Athro Moira Vincentelli

Mae Justine â’i hiaith clai ei hun. Yn cydbwyso rhwng ymarferol a cherfluniol mae ei harfer serameg yn gyfoethog ac yn wreiddiol. Gyda dealltwriaeth ddwys o’i  defnyddiau ac estheteg weledol wedi’i fireinio, y ffurfir llestri Justine. Mae’n gymaint  o bleser cael y sioe solo yma gan Justine yn arddangosfa agoriadol ail gyfres Iaith Clai. Mae’n ehangu’r ddeialog a gyflwynwyd drwy’r gyfres gyntaf ac yn dathlu arbenigedd hynod. Ceri Jones, Curadur yr Arddangosfa

Cyfres o arddangosfeydd cenedlaethol teithiol yw Iaith Clai, wedi’u trefnu gan Oriel Mission mewn cydweithrediad â Chanolfan Grefft Rhuthun a’u hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Arddangosfa i'w weld yn Oriel 2, Canolfan Grefft Rhuthun, Y Ganolfan i'r Celfyddydau, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1BB.

View Event →
Llinellau Newidiol gan Justine Allison yn Oriel Mission
Jan
13
to Mar 4

Llinellau Newidiol gan Justine Allison yn Oriel Mission

Mae’n bleser gan Oriel Mission barhau ei gyfres o arddangosfeydd teithiol serameg. Yn dilyn llwyddiant rhan un, mae Iaith Clai: Rhan Dau yn cynnwys tair arddangosfa bellach o waith gan dri artist serameg a seliwyd yng Nghymru, oll gyda ffyrdd gwahanol iawn o greu.

“Tyfais i fyny, gweithio a byw mewn rhan brysur o Lundain, ac mae fy ngwaith yn adlewyrchu hyn, gan fy mod yn cymryd ysbrydoliaeth o fywyd dinesig, (adeiladau, strydoedd, ffenestri, synau). Rwyf fi nawr yn byw yng Nghymru wledig, ac yn profi ystod wahanol o gymelliadau ac mae penodau newydd cyffroes yn agor yn ddyddiol…” Justine Allison

Ers gadael coleg, mae Justine wedi gweithio’n benodol gyda phorslen adeiladu a llaw - gan greu darnau lled ddefnyddiol. Cyfeiria’i gwaith tuag at y ffiniau rhwng defnydd ac addurn. Edrycha Justine ar wrthrychau a ddefnyddir yn ddyddiol; er enghraifft ffurf jwg a chreu darnau sydd yn symud i ffwrdd o swyddogaeth ac sydd yn ymdrin mwy gydag estheteg a’r gweledol. Mae ei gwaith yn edrych ar symlder a phrydferthwch clai gan gyfuno patrwm a gwead ynghyd a gwydredd i greu amrywiaethau tawel, unigryw. Mae teneuder a symudiad yn bwysig o fewn pob darn. Mae gan Justine ddiddordeb yn effaith trawsnewidiol golau ar briodoleddau ffisegol porslen. Pan oleuir gwrthrych syml o’r tu fewn, daw manylion craff i’r golwg a chrëir ‘awyrgylch’ sydd yn croesi swyddogaeth y gwrthrych.

Agorir arddangosfa gan Louise Wright, 
Rheolwr Portffolio, Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol, Cyngor Celfyddydau Cymru
Sgwrs Oriel: Justine Allison yn sgyrsio gyda Ceri Jones.

View Event →