Gweledig ac anweledig gan Ingrid Murphy

Bydd ymarfer rhyngweithiol Ingrid Murphy’n cyfuno technolegau newydd ac arteffactau adfeddedig â phrosesau serameg traddodiadol, yn cynnig profiad synhwyraidd, amlhaenog o wrthrychau crefftus sy’n archwilio themâu personol a chyffredinol, byd-eang a lleol. Wrth wneud hynny, bydd ei gwaith yn pwysleisio cysylltedd dynol gan ddatgelu naratifau gwrthrychau serameg sydd wedi’u gwefru’n gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

Catherine Roche, ysgrifennwr

 

 Cyflwyniad gan Ceri Jones

Mae gwaith Ingrid yn chwareus, mae’n hwyl ac mae’n rhyfedd. Yn fwy na hyn, mae’n ein gwahodd i ryngweithio ag o mewn ffyrdd nad ydym yn gyfarwydd â hwy gyda serameg. Nid yw’n swyddogaethol yn yr ystyr gyfarwydd y byddem yn ei gysylltu â jwg, plât neu fasn ymolchi, ond mae wedi’i ddylunio i bwrpas. Bydd gwaith Ingrid yn ein hymgysylltu ar lefelau synhwyraidd ac ymenyddol, yn ein procio i ymuno â’i archwiliadau.

Yn estyniad o’i meddwl chwilfrydig, bydd arfer serameg Ingrid yn defnyddio llwybrau creadigol niferus i sianelu ei harchwiliadau. Archwiliadau i briodweddau defnyddiol clai, i estheteg serameg ac i amlbwrpasedd y cyfrwng hwn fel cyfrwng ar gyfer technolegau newydd ac ar gyfer cyfathrebu. Mae cyfathrebu’n ganolog i’w gwaith ac, felly, mae Ingrid yn gydweithredwr ardderchog.

Mae ymddiddan a dysgu a rennir yn bwysig iddi. A hithau’n gweithio mewn amgylchedd academig, ac yn flaenllaw gydag ymchwil creadigol, bydd Ingrid yn naturiol yn denu eraill i mewn i’w gwaith. Mae cydweithredu tymor hir â’i chydweithiwr Jon Pigott wedi dod ag Ingrid y tu hwnt i focs du technoleg, eu gweledigaeth greadigol a rennir yn helpu i blethu eu sgiliau gwahanol. Bydd gweithio â chyd-ymchwilwyr yn FabLab Caerdydd yn ehangu ac yn cyfoethogi archwiliadau Ingrid gyda sganio, Argraffu 3D, Realaeth Estynedig a Rhithiol, yn ogystal â chyfrifiadura ffisegol. Mae ei harfer hi’n un sy’n datblygu ac yn symud yn barhaus. Bydd dod o hyd i ateb i un sialens yn codi cwestiynau a fydd yn ei harwain at y nesaf.

Cred Ingrid fod gwybodaeth newydd i’w rhannu. Mae Cod Agored yn gyd-adnodd sy’n darlunio ein rhyng-gysylltedd, yn enwedig ar gyfer technolegau newydd. Mae’r ffaith fod Ingrid yn ymgorffori hyn mor rhwydd yn ei harfer serameg yn cyfrannu tuag at gadw ei gwaith yn ffres. Gall y crefftu technoleg yma â llaw fod yn ddifyrrus ac yn bryfoclyd. Dyna i chi ei chyfres o gefnau-fflat er enghraifft, dyma olygfeydd bugeiliol y buom yn gyfarwydd â hwy am ganrifoedd. Eto beth maent yn ei ddatgelu am ein hanes cymdeithasol a chymdeithas yn awr? Drwy fewnblannu straeon yn ôl i mewn i’r cymeriadau a thrawsblannu wynebau o’n gorffennol ag wynebau ei dydd cyfredol, bydd Ingrid yn rhoi cyseinedd newydd i’r eiconau silff ben tân hyn. Maent yn bersonol.

Gyda diddordeb mewn straeon a hanes cymdeithasol pobl bydd Ingrid yn hoff o gysylltu ei darnau gwaith â lleoedd, amseroedd neu bobl. Mae’r traddodiad Gwyddelig o gladdu pen yr Iesu, wedi’i dorri oddi ar ffiguryn, er mwyn dod â thywydd braf i le penodol ar ddiwrnod penodol, yn dreftadaeth bersonol sydd, i Ingrid, yn haeddu ei ail-ddweud. Bydd yn rhannu hyn drwy ei dehongliad unigryw ei hun yn ei darn I.O.T. Jesus.

Fe wnaiff Ingrid yn aml gyfuno gwrthrychau gwreiddiol a hapgael â’i gwneud serameg. Bydd gwrthrychau felly’n dod â’u hanes eu hunain i’r gwaith, a all oleuo’r darn cyfan. Yn ei Sounds of the Pink City, mae Ingrid wedi casglu cwpanau chai teracota sydd wedi’u defnyddio o Jaipur. Maent eisoes â llaw’r gwneuthurwr a llaw’r defnyddiwr arnynt ac yn awr dônt â synau dinas eu tarddiad i ni a rhoi synnwyr materol o’r lle hwnnw i ni.

Mae cysylltedd a chyfathrebu’n graidd i weithiau rhyngweithiol Ingrid, gweithiau sydd wedi’u hysbysu gan ei chartref, amgylcheddau academaidd ac amharhaol. Yr hyn sy’n gwreiddio’n gadarn ei llu prosiectau a’i llinellau ymholi sy’n fythol-esblygu yw, yn hanfodol,
y gwerth y mae hi’n ei roi’n bersonol ar bobl a chymdeithas.

 

 Amserlen Deithio

Canolfan Grefft Rhuthun Llantarnam Grange

Sir Ddinbych Cwmbran

24 Tachwedd 2018 - 27 Ionawr 2019 30 Mawrth – 18 Mai 2019

Oriel Mission Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Abertawe Aberystwyth

02 Chwefror - 23 Mawrth 2019 22 Mai - 13 Gorffennaf 2019

 Bywgraffiad

Mae arfer stiwdio a mentrau academaidd Ingrid wedi’u clymu’n dynn. Mae cysylltedd yn symbyliad allweddol i Ingrid ac mae’r rhyngberthynas hwn rhwng dysgu, swyddogaethau ymchwil a gwneud yn ei stiwdio’n gyfystyr â’r ffordd y bydd yn gweithredu’n ddyddiol. Bydd fforiadau mewn prosiectau ymchwil prifysgolion yn bwydo i mewn i’w dysgu, bydd ei swyddogaethau ymgynghorol yn bwydo i mewn i’w gwneud hi ei hun; a vice versa. Mae arfer creadigol Ingrid yn holistig ac yn hollgynhwysol, ni wastreffir unrhyw wybodaeth newydd ac ni fydd unrhyw gwestiynau’n mynd heb eu hymchwilio.

Nid oes ryfedd felly fod Ingrid ar hyn o bryd yn Arweinydd Academaidd Traws-ddisgyblaethrwydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Yma’n flaenorol roedd yn rhedeg yr adran serameg hyd 2013 a’r adran Gwneuthurwr tan 2017, adran a gychwynnwyd ac a sefydlwyd ganddi hi ac sydd â ffocws cyfoethog ar berthnasedd a sylfaen sgiliau. Mae Ingrid hefyd yn arwain y ganolfan Fab-Cre8 sydd newydd ei ffurfio ar gyfer ymchwil cymhwysol mewn prosesau gwneuthur digidol.

Yn 2015 cafodd Ingrid ei gwobrwyo â Chymrodoriaeth Ddysgu Genedlaethol am ei chyfraniad i addysg celf a dylunio.

Bydd Ingrid yn rhannu ei hamser rhwng ei chartref a’i stiwdio yng Nghymru a’i stiwdio yn Ne Orllewin Ffrainc. Yn ei gwneud serameg bydd yn defnyddio prosesau traddodiadol yn ogystal â digidol i greu arteffactau rhyngweithiol. Fe ddychmygir neu fe wireddir peth o’i gwaith mewn cydweithrediad agos â chydweithwyr arbenigol, creadigolion sy’n helaethu archwiliadau Ingrid. Bydd gwneud mowldiau a chastio’n brosesau allweddol yn ei harfer, gyda tsieni asgwrn fel rheol. Mae ffurfiau gwyn cras â manylion gloywedd aur yn nodweddiadol o’i chyfansoddiadau serameg ar hyn o bryd. Bydd manylion fel hyn yn swyddogaethol yn aml, fel ag i gau cylched trydanol.

Wedi’i geni yn Iwerddon yn 1969, fe astudiodd Ingrid yng Ngholeg Celf a Dylunio Crawford yn Cork cyn astudio fel myfyriwr israddedig ac MA yng Ngholeg Celf a Dylunio Caerdydd. Bydd yn cyflwyno papurau mewn digwyddiadau rhyngwladol ledled y byd, yn cynnwys yng nghynadleddau NCECA yn yr Unol Daleithiau, Gwneud Dyfodol, y DU ac yn yr ‘Indian Ceramic Triennale’ yn Jaipur.

Mae gwaith Ingrid yn ymddangos hefyd yn ‘Breaking Ground 2018’, iteriad cyntaf ‘Ceramic Triennale’ India yn Jawahar Kala Kendra (JKK). Mae arddangosfeydd blaenorol eraill wedi cynnwys y ‘British Ceramic Biennial Award Show’, ‘Sensorial Object’ yng Nghrefft yn y Bae yng Nghaerdydd, a ‘Centred’, ‘Ceramics Ireland Selected Show’.

www.ingridmurphy.com